dictionary.png

Slovník


Slovník pojmov poskytuje súhrnný, zoradený zoznam slov alebo pojmov, ktoré sa nachádzajú na webovej lokalite rozpočet.sk a vysvetľuje ich význam.
Jeho cieľom je objasniť pojmy v doméne verejných financií a tým aj lepšie pochopiť celú problematiku rozpočtovania.


Iniciála


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


B

Bežné výdavky

Podľa Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (ďalej len "metodický pokyn")


Je hlavná kategória ekonomickej kategórie. Zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné. Ďalej sem patria výdavky za služby, tovary a vybavenie na vojenské účely ako napr. nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky, výstavbu výlučne vojenského charakteru a vojenských budov.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


D

Dividendy

Predstavujú príjem štátneho rozpočtu z podielu zo zisku spoločností s majetkovou účasťou štátu a to prostredníctvom príjmov jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, resp. z transferov od Fondu národného majetku.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


E

Ekonomická klasifikácia

Roztriedenie príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu

 • rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy
 • finančných operácií s finančnými aktívami
 • pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch štátnych rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu.
NA ZAČIATOK STRÁNKY


F

Finančné operácie

Slúžia na vykonanie prevodov z peňažných fondov a realizáciu návratných zdrojov financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov konsolidovaného rozpočtu podľa metodiky EÚ.Funkčná klasifikácia

Je rozpočtová klasifikácia používaná na štatistické účely. Umožňuje sledovanie výdavkov verejnej správy podľa ich účelu a medzinárodné porovnávanie.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


G

Granty

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré ich darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu - ani prospech, ani službu alebo tovar ako odplatu. Môžu byť poskytnuté vo forme finančnej, naturálnej alebo práva. Keďže finančná hodnota grantov vo forme naturálnej a práva nie je príjemcovi známa, nie je možné ich vykázať vo finančnom vyjadrení, avšak príjemcovia sú povinní vo svojich návrhoch rozpočtov uviesť prijatie takýchto grantov.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


K

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa kritériá hmotného a nehmotného majetku. Ďalej aj príjem z predaja drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, o ktorom sa organizácia rozhodla účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku, ktorý sa obstaráva z kapitálových výdavkov.Kapitálové výdavky

Sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku.Kapitola štátneho rozpočtu

Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti.
Kapitolou je aj rozpočet Kancelárie Národnej rady, Kancelárie prezidenta, Úradu vlády, Ústavného súdu, Najvyššieho súdu, Generálnej prokuratúry, Slovenskej akadémie vied, Najvyššieho kontrolného úradu, Slovenskej informačnej služby, Všeobecnej pokladničnej správy a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


N

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy svojim absolútnym objemom, ale aj podielom na celkových príjmoch štátneho rozpočtu, tvoria menej významnú, ale svojim charakterom rôznorodú príjmovú skupinu štátneho rozpočtu. Nedaňové príjmy súvisia s činnosťou jednotlivých rozpočtových kapitol.

Z charakteru nedaňových príjmov vyplýva, že ich tvorba len v minimálnej miere zohľadňuje mieru inflácie. Rovnako na ich tvorbu nemá vplyv vývoj ostatných makroekonomických ukazovateľov, s výnimkou úrokových príjmov, ktorých vývoj je determinovaný najmä vývojom na finančnom trhu. Ich výška závisí najmä od počtu jednotlivých aktov konania v priebehu roka, a to najmä pri kolkových známkach, súdnych a správnych poplatkoch.

Patria sem príjmy z prenájmu majetku v správe jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, dividendy realizované jednotlivými ministerstvami zo spoločností s majetkovou účasťou štátu, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku v správe jednotlivých rozpočtových kapitol, úrokové príjmy a iné nedaňové príjmy.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


O

Organizačná klasifikácia

Umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa subjektov verejnej správy v rozpočte verejnej správy a podľa kapitol v štátnom rozpočte.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


P

Prebytok štátneho rozpočtu

Kladný rozdiel medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu.Povolené prekročenie výdavkov

Ak by prekročenie limitu výdavkov ovplyvnilo záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly, môže správca kapitoly povoliť také prekročenie len so súhlasom ministerstva financií.
Prekročiť limit výdavkov bez rozpočtového opatrenia je rozpočtová organizácia oprávnená v osobitných prípadoch ustanovených zákonom (napr. prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu, získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, prijaté z úhrad stravy)Presun rozpočtových prostriedkov

Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte kapitoly zabezpečené potrebné prostriedky, môže ich správca kapitoly zabezpečiť predovšetkým presunom rozpočtových prostriedkov v rámci svojho rozpočtu.
Pri vykonávaní takých presunov rozpočtových prostriedkov nemožno meniť záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly.Príspevková organizácia

Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.Programové rozpočtovanie

Systém založený na plánovaní úloh a aktivít vlády Slovenskej republiky v nadväznosti na jej priority a alokovanie disponibilných zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov (rozpočtovanie orientované na výsledky).Prostriedky z rozpočtu EÚ

Finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie.. Rozdeľujeme ich na príjmy, ktoré sú zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (štrukturálne operácie a poľnohospodárske fondy) a príjmy, ktoré nie sú zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu (programy Európskej územnej spolupráce, vnútorné politiky/vnútorné opatrenia).

NA ZAČIATOK STRÁNKY


R

Rozpočet verejnej správy

Rozpočet verejnej správy je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu. Rozpočtom verejnej správy sa prerozdeľujú verejné prostriedky na zabezpečenie financovania funkcií štátu. Zostavuje sa každoročne najmenej na 3 rozpočtové roky. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet verejnej správy tvoria: štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok a na nasledujúce dva rozpočtové roky, pričom záväzný je len rozpočet na príslušný rozpočtový rok.Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
Rozpočtové organizácie podľa tohto zákona sú všetky štátne orgány s výnimkou štátnych orgánov, ktoré sú organizáciami. Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom. Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením.Rozpočtové opatrenie

Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia. Rozpočtové opatrenia sú:

 • presuny rozpočtových prostriedkov,
 • povolené prekročenie limitu výdavkov,
 • viazanie rozpočtových prostriedkov.


Rozpočtové provizórium

Ak nie je vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na nasledujúci rozpočtový rok schválený národnou radou do 31. decembra bežného rozpočtového roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do nadobudnutia účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok rozpočtovým provizóriom.
Rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky a vzťahy medzi štátom a inými subjektmi sa počas rozpočtového provizória spravujú zákonom o štátnom rozpočte na predchádzajúci rozpočtový rok.Rozpočtový informačný systém

Systém eviduje a spracováva rozpočtové dáta pre verejnú správu. Elementárny doménový objekt je rozpočtová položka. Táto je definovaná siedmimi klasifikáciami (príjmová štyrmi). Systém má modul pre správu týchto klasifikácií a modul pre Programové rozpočtovanie. Ďalej obsahuje všetky úpravy rozpočtu a čerpanie.
Eviduje zmeny rozpočtu vytvorené pri rokovaní vo vláde a v parlamente. Eviduje výhľadové roky.
Rozpočtový informačný systém je zdrojový systém dát pre stránku rozpocet.sk.Rozpočtové rezervy

Na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov sa vytvárajú v štátnom rozpočte rozpočtové rezervy.
Rozpočtové rezervy tvorí najmä:

 • rozpočtová rezerva vlády,
 • rozpočtová rezerva predsedu vlády,
 • rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii.
NA ZAČIATOK STRÁNKY


S

Schodok

Záporný rozdiel medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu.Subjekt verejnej správy

Právnické osoby zapísané v registri organizácii vedenom Štatistickým úradom SR a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu a to:

 • V ústrednej správe
 • Územnej samospráve
 • Vo fondoch sociálneho poistenia a zdravotného poistenia


Superdividenda

Podľa metodiky ESA 2010 sa zaznamenáva superdividenda ako finančná operácia a nie ako bežný príjem. Superdividendu preto vylučujeme z bežných cash príjmov ŠR alebo FNM, podľa toho, kto je príjemcom superdividendy. Príjem z dividendy sa preklasifikováva na superdividendu ak nie je vyplácaná zo zisku z bežnej činnosti daného roka, ale napr. z precenenia majetku, predaja majetku, naakumulovaných ziskov za predchádzajúce roky.Štátna pokladnica

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje systém štátnej pokladnice , ktorý zabezpečuje realizáciu rozpočtu subjektov verejnej správy , vedenie a správu účtov klientov, realizáciu platobnej operácie klientov, vykonávanie finančných operácií na finančnom trhu, riadenie likvidity Štátnej pokladnice, riadenie rizík, riadenie štátneho dlhu, centralizáciu informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektmi verejnej správy, účtovanie o obratoch na účtoch klientov a účtovanie o operáciách súvisiacich s financovaním štátneho dlhu, financovaním schodku štátneho rozpočtu, riadením likvidity Štátnej pokladnice a riadením rizík.

Zároveň sa uvedeným zákonom zriadila Štátna pokladnica ako rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR. Cieľom Štátnej pokladnice je zabezpečiť realizáciu rozpočtu klienta.Štátny fond

Štátny fond je právnická osoba, ktorá sa zriaďuje zákonom na financovanie osobitne určených úloh štátu. Správcom štátneho fondu je ústredný orgán štátnej správy ustanovený zákonom. Zdroje štátneho fondu a spôsob použitia jeho prostriedkov ustanovuje zákon, ktorým sa štátny fond zriaďuje. Ako doplnkový zdroj štátneho fondu možno prostredníctvom správcu štátneho fondu poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu v rozsahu schválenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.Štátny rozpočet

Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku.
Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok schvaľuje parlament zákonom o štátnom rozpočte. Zákonom o štátnom rozpočte sa schvaľuje najmä výška príjmov štátneho rozpočtu, limit výdavkov štátneho rozpočtu, maximálna výška rozpočtovaného schodku alebo minimálna výška rozpočtovaného prebytku štátneho rozpočtu, ak nie sú príjmy a výdavky vyrovnané.Štátne finančné aktíva

Peňažné prostriedky štátu vytvorené z výsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov, peňažné prostriedky štátu zo splácania istín poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek. Evidenciu, analýzu, účtovanie, riadenie, nakladanie a kontrolu, t.j. správu štátnych finančných aktív vykonáva hlavne Ministerstvo financií SR.Štátne finančné pasíva

Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu vzniknuté z prijatých úverov vlády, z vydaných štátnych cenných papierov. Evidenciu, analýzu, účtovanie, riadenie, nakladanie a kontrolu, t.j. správu štátnych finančných pasív vykonáva hlavne Ministerstvo financií SR.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


U

Upravený rozpočet

Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií SR môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu uvedené v prílohách č. 2 až 6 zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Celkové výdavky štátneho rozpočtu sa úpravami môžu prekročiť najviac o percento uvedené v zákone, pričom sa nesmie zvýšiť zákonom schválený schodok štátneho rozpočtu.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


V

Viazanie rozpočtových prostriedkov

Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia. Ministerstvo financií viaže v rozpočte kapitoly rozpočtové prostriedky z dôvodu delimitácie alebo prechodu úloh na iný subjekt, na základe rozhodnutia vlády, najmä v prípade nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu. Viazané rozpočtové prostriedky nemožno použiť bez ich uvoľnenia orgánom, ktorý o ich viazaní rozhodol.Všeobecná pokladničná správa

Je kapitolu štátneho rozpočtu, ktorú spravuje ministerstvo financií. Tvoria ju príjmy štátneho rozpočtu vrátane daňových príjmov a príjmov spojených so správou štátneho dlhu a výdavky štátneho rozpočtu, vrátane výdavkov spojených so správou štátneho dlhu, ktoré nesúvisia s príjmami a s výdavkami ostatných kapitol. Sú v nej rozpočtované aj niektoré rezervy štátneho rozpočtu.
V rámci kapitoly sú rozpočtované príjmy a výdavky súvisiace s činnosťou:

 • Kancelárie verejného ochrancu práv,
 • Rady pre vysielanie a retransmisiu,
 • Úradu na ochranu osobných údajov.

Súčasťou rozpočtu kapitoly sú aj transfery na činnosť Ústavu pamäti národa a Slovenského národného strediska pre ľudské práva.Východiská rozpočtu verejnej správy

Základný dokument pre tvorbu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, ktorý schvaľuje vláda spravidla v apríli bežného roka. Dokument obsahuje základné parametre makroekonomickej prognózy, daňovej prognózy a fiškálneho rámca pre prípravu rozpočtu verejnej správy.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


Z

Záväzné ukazovatele príjmov

 • Limit výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programu vlády Slovenskej republiky a časti programu vlády,
 • zámery a vybrané ciele programu vlády,
 • príjem kapitoly štátneho rozpočtu o ktorom to ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
 • limit výdavkov štátneho rozpočtu, ktorý ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, alebo limit výdavku určený ministerstvom financií správcom rozpočtových kapitol, limit výdavkov určený zriaďovateľom rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.


Zdroje financovania

Z dôvodu samostatného sledovania prostriedkov štátneho rozpočtu, Európskej únie a prijatých grantov a transferov na strane príjmov štátneho rozpočtu sa zaviedlo kódovanie týchto prostriedkov. Podobne ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov sa sleduje čerpanie podľa jednotlivých kódov zdrojov. Uvedené kódovanie slúži na rozlíšenie toho, či výdavky štátneho rozpočtu boli hradené z prostriedkov Slovenskej republiky, Európskej únie, z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov SR a EÚ (prostriedky na spolufinancovanie) a mimorozpočtových zdrojov. Kódy zdrojov sú uvedené v Prílohe č. 1 Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky.Záverečný účet

 • záverečný účet verejnej správy je súhrnný dokument, ktorý obsahuje štátny záverečný účet za príslušný rozpočtový rok a výsledky hospodárenia súhrnu rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy za príslušný rozpočtový rok. Obsahuje najmä:
  • údaje o príjmoch a výdavkoch štátneho rozpočtu a o súhrne rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy za príslušný rozpočtový rok,
  • bilanciu financovania schodku štátneho rozpočtu a štátneho dlhu,
  • prehľad o stave a vývoji dlhu verejnej správy,
  • údaje o aktívach a pasívach verejnej správy vrátane bilancie štátnych aktív a štátnych pasív,
  • prehľad o poskytnutých návratných finančných výpomociach a o stave a vývoji štátnych záruk,
  • prehľad o použití rozpočtových rezerv,
  • prehľad o poskytnutých úľavách podľa osobitného predpisu,
  • prehľad o stave daňových pohľadávok a colných pohľadávok,
  • súhrnnú správu o výsledkoch finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu.

  Ministerstvo financií predkladá návrh záverečného účtu verejnej správy vrátane štátneho záverečného účtu za príslušný rozpočtový rok vláde.
  Vláda predkladá národnej rade návrh štátneho záverečného účtu za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka a na informáciu záverečný účet verejnej správy.

 • záverečný účet kapitoly je dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia kapitoly vrátane záverečného účtu štátneho fondu, ktorý spravuje v súčinnosti s rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti. Zostavuje ho správca kapitoly štátneho rozpočtu. Súčasťou záverečného účtu kapitoly je aj ročná monitorovacia správa. Správca kapitoly predkladá ministerstvu financií v rozsahu a termíne určenom ministerstvom financií návrh záverečného účtu kapitoly. Návrh záverečného účtu kapitoly predkladá na informáciu vláde a príslušnému výboru národnej rady.
 • štátny záverečný účet je dokument, ktorý obsahuje najmä zámery a opatrenia rozpočtovej politiky, výsledky rozpočtového hospodárenia štátu, hospodárenie s rozpočtovými rezervami, štátne aktíva a pasíva, prehľad o poskytnutých úľavách, prehľad o stave daňových a colných pohľadávok, súhrnnú správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly, vládneho auditu a vnútorného auditu.


Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

Použitie dotácií zo štátneho rozpočtu podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje ministerstvo financií. Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu je každý rok uverejnený vo Finančnom spravodajcovi.

NA ZAČIATOK STRÁNKY


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.