Základná bilancia


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.


Schválený
rozpočet
2014 (v tis. €)
Schválený
rozpočet
2015 (v tis. €)
Schválený
rozpočet
2016 (v tis. €)
Návrh
východísk
2017 (v tis. €)
Návrh
východísk
2018 (v tis. €)
Návrh
východísk
2019 (v tis. €)
Príjmy štátneho rozpočtu14 920 80914 494 92214 276 80614 920 54416 399 257
Daňové príjmy8 690 53810 037 54910 993 83710 698 36111 736 384
Daňové príjmy8 690 53810 037 54910 993 83710 698 36111 736 384
Dane z príjmov a kapitálového majetku1 808 0482 491 1413 010 4102 915 8373 173 865
Daň z príjmov fyzickej osoby218 99940 44417 979-6 6882 590
Zo závislej činnosti206 81738 71317 116-6 3812 473
Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu12 1821 731863-307117
Daň z príjmov právnickej osoby1 434 9952 305 0812 825 6282 742 7182 974 206
Daň z príjmov vyberaná zrážkou154 054145 616166 803179 807197 069
Dane z majetku00000
Dane za tovary a služby6 838 8107 496 2847 948 2587 745 8478 524 169
Daň z pridanej hodnoty4 901 7525 254 6315 647 4305 380 5956 113 714
Spotrebné dane1 936 9572 090 9872 160 3332 218 9222 255 721
Z minerálneho oleja1 027 6641 104 0211 187 6431 212 8181 238 562
Z liehu193 953205 195208 835212 857216 731
Z piva55 82057 24257 32858 36959 386
Z vína4 1344 3334 4784 5394 616
Z tabakových výrobkov614 486678 904664 743692 220697 310
Z elektriny16 76217 13413 13413 41313 741
Z uhlia769640377383392
Zo zemného plynu23 36923 51823 79524 32324 983
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti101150 666140 495146 330154 734
Z úhrad za dobývací priestor101116121128135
Z motorových vozidiel0150 550140 374146 202154 599
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií27 54030 36323 43024 96926 631
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch27 54030 36323 43024 96926 631
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom16 14019 76111 73911 70811 719
Iné dane (emisné kvoty)00000
EÚ príjmy3 173 1983 272 3932 143 1583 096 3543 524 537
Dividendy997 028483 166453 603442 818441 000
FNM SR11 26615 424471717
Rozpočtové kapitoly - dividendy979 943462 123441 035430 181428 362
Rozpočtové kapitoly - odvod zo zisku5 8205 62012 52012 62012 620
Dividendy z majetkovej účasti štátu a FNM SR997 028483 166453 603442 818441 000
 
Slovak Telecom, a.s.11 15815 157000
Majetková účasť : 15%
z toho superdividendy
Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava14190000
Majetková účasť : 100%
z toho superdividendy
Trnavská teplárenská, a.s. Trnava7755141414
Majetková účasť : 100%
z toho superdividendy
Ostatné16223333
z toho superdividendy
Spolu za FNM SR11 26615 424471717
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.194202206210210
Majetková účasť : 100%
z toho superdividendy
Spolu za MZV SR194202206210210
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.5005001 0001 0001 000
Majetková účasť : 100%
Tipos, a.s.3 0653 0005 0003 0003 000
Majetková účasť : 100%
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava130 86814 92528 27616 62514 716
Majetková účasť : 100%
z toho superdividendy
Slovenská konsolidačná, a.s.1 4502 4852 1154 3704 370
Majetková účasť : 100%
z toho superdividendy
EXIMBANKA - odvod zo zisku500300200300300
Spolu za MF SR136 38321 21036 59125 29523 386
Slovak Telecom, a.s.*21 81731 582000
Majetková účasť : 34%
z toho superdividendy
Transpetrol, a.s.7 0007 0007 0007 0007 000
Majetková účasť :
z toho superdividendy
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.1 6243 1883 1542 8591 074
Majetková účasť : 100%
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava735 000300 000300 000300 000300 000
Majetková účasť : 100%
z toho superdividendy
Západoslovenská energetika, a.s.39 45234 41528 78334 71033 975
Majetková účasť : 51%
Stredoslovenská energetika, a.s.7 65027 77531 00029 28930 483
Majetková účasť : 51%
Východoslovenská energetika, a.s30 39636 51633 84230 39631 671
Majetková účasť : 51%
Spolu za MH SR842 939440 476403 779404 254404 203
Technická inšpekcia, a.s.1616303030
Majetková účasť : 100%
Spolu za MPSVaR SR1616303030
UniCredit bank Slovakia, a. s.00000
Majetková účasť : 0,37%
Spolu za MPaRV SR00000
Verejné prístavy, a. s.573269255187310
Majetková účasť : 100%
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.338250375505523
Majetková účasť : 34%
Letisko Sliač, a.s.00000
Majetková účasť : 11,42%
Letisko Poprad - Tatry, a.s.00000
Majetková účasť : 97,61%
Technická ochrana a obnova železníc, a. s.00000
Majetková účasť : 100%
Spolu za MDVaRR SR911519630692833
211 004 Odvod zo zisku
Lesy SR, š.p.5 0005 3005 3005 2005 200
z toho superdividendy
Plemenárske služby SR, š.p.2020202020
z toho superdividendy
Lesopoľnohospodársky majetok Ulíč, š.p.30000100100
z toho superdividendy
Spolu za MPaRV SR5 3205 3205 3205 3205 320
z toho: bežné dividendy
mimoriadne dividendy
Vodohospodárska výstavba, š. p.007 0007 0007 000
Spolu za MŽP SR007 0007 0007 000
Ostatné príjmy2 071 310717 237686 256654 082697 354
OSTATNÉ PRÍJMY2 071 310717 237686 256654 082697 354
NEDAŇOVÉ PRÍJMY (bez dividend)1 224 504676 478654 071650 866666 026
Príjmy z vlastníctva8 4858 3807 8628 3148 314
Administratívne a iné poplatky a platby328 081327 160324 503320 514320 103
Administratívne poplatky215 544212 180204 696204 101203 761
Pokuty a penále70 15669 27070 07566 98067 186
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb42 38145 71049 73249 43449 156
Kapitálové príjmy277 31375 81643 26640 35540 355
Príjem z predaja kapitálových aktív153 79452 19131 23529 50229 502
Príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv111 943800900900900
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív11 27812 5265 8329 6549 654
Ďalšie kapitálové príjmy29910 2995 299299299
Úroky z domácich úverov10 6832 6429 5698 22332 712
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, NFV a vkladov125555
Iné nedaňové príjmy599 930262 475268 865273 455264 537
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky7 5326 8716 3466 3476 347
Ostatné príjmy592 399255 604262 519267 108258 191
v tom Z odvodu z hazardných hier125 000137 436145 000145 000145 000
GRANTY A TRANSFERY (bez príjmov EÚ)846 80640 75932 1853 21631 327
Tuzemské bežné granty a transfery846 80640 75932 1853 21631 327
Granty00000
Transfery v rámci verejnej správy846 80640 75932 1853 21631 327
Tuzemské kapitálové granty a tranfery00000
Granty00000
Transfery v rámci verejnej správy00000
Zahraničné granty00000
Výdavky štátneho rozpočtu17 391 91717 478 55816 247 20117 197 54017 678 235
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 397 8201 292 5831 191 1471 376 2721 279 323
EÚ výdavky4 540 1794 683 2023 261 9394 379 7634 929 538
z toho: EÚ fondy3 173 1983 272 3932 143 1583 096 3543 524 537
spolufinancovanie639 843672 835392 065564 727648 336
odvod do EÚ727 138737 974726 716718 682756 665
Transfer Sociálnej poisťovni1 038 854905 966634 988635 590541 406
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu10 415 06510 596 80711 159 12610 805 91510 927 968
ďalšie výdavky štátneho rozpočtu10 415 06510 596 80711 159 12610 805 91510 927 968
mzdy, platy a OOV1 531 9051 545 7541 621 8911 621 2571 626 689
poistné do fondov532 649540 556571 310570 771572 458
tovary a služby1 616 2711 626 9621 465 1901 374 6541 368 753
bežné transfery6 158 8206 327 5636 679 9776 526 8586 612 362
obstarávanie kapitálových aktív126 401242 017500 100460 038499 055
kapitálové transfery448 663313 685320 389252 067248 383
Schodok štátneho rozpočtu-2 471 108-2 983 636-1 970 395-2 276 997-1 278 979
Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.