Štátny rozpočet


Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku.


Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok schvaľuje parlament zákonom o štátnom rozpočte. Zákonom o štátnom rozpočte sa schvaľuje najmä výška príjmov štátneho rozpočtu, limit výdavkov štátneho rozpočtu, maximálna výška rozpočtovaného schodku alebo minimálna výška rozpočtovaného prebytku štátneho rozpočtu, ak nie sú príjmy a výdavky vyrovnané.


Štátny rozpočet tvoria najmä:

  • príjmy štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol – najvýznamnejšiu položku príjmov tvoria dane od právnických a fyzických osôb (okrem daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí a vyšších územných celkov), príslušné prostriedky Európskej únie, poplatky, pokuty a iné sankcie.
  • výdavky štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol – sú to najmä výdavky štátnych rozpočtových organizácií zabezpečujúcich plnenie úloh štátu, výdavky na financovanie spoločných programov SR a EÚ, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy územnej samospráve.
  • prebytok štátneho rozpočtu alebo schodok štátneho rozpočtu, ak príjmy a výdavky nie sú vyrovnané.

Štátny rozpočet je zobrazený na hotovostnom (cash) princípe.

Výber pohľadov


Bilancia príjmov a výdavkov
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy podľa organizačnej klasifikácie
Príjmy podľa zdrojov financovania
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky podľa organizačnej klasifikácie
Výdavky podľa zdrojov financovania
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Štátne finančné aktívaBilancia príjmov a výdavkovBilancia príjmov a výdavkov

Bilancia príjmov a výdavkov


Rozpočet tvoria príjmy a výdavky. Nesúlad medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami sa prejavuje prebytkom (kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami) alebo schodkom (záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami).


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie schválených výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2016 (v €)
Rozdiel
(v €)
Príjmy14 276 805 96614 057 602 355-219 203 611
Výdavky16 247 201 23715 646 269 325-600 931 912
Rozdiel-1 970 395 271-1 588 666 970381 728 301
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie


Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov/výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Podľa hlavných kategórií a kategórií sa triedia na:

  • Daňové príjmy - dane z príjmov a kapitálového majetku, dane z majetku, dane za tovary a služby, dane z medzinárodného obchodu a transakcií, poistné, sankcie uložené v daňovom konaní, sankcie súvisiace so zdravotným poistením
  • Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio, úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov, iné nedaňové príjmy
  • Granty a transfery - tuzemské bežné granty a transfery, tuzemské kapitálové granty a transfery, zahraničné granty, zahraničné transfery

Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2016 (v €)
Rozdiel
(v €)
Daňové príjmy10 993 837 00010 993 837 0000
Dane z príjmov a kapitálového majetku3 010 410 0003 010 410 0000
Dane za tovary a služby7 948 258 0007 948 258 0000
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií23 430 00023 430 0000
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom11 739 00011 739 0000
Nedaňové príjmy1 107 625 3251 092 391 177-15 234 148
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku461 417 217487 669 65126 252 434
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby324 503 408306 107 929-18 395 479
Kapitálové príjmy43 265 91917 976 382-25 289 537
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio9 568 6839 568 6830
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov4 7004 7000
Iné nedaňové príjmy268 865 398271 063 8322 198 434
Granty a transfery2 175 343 6411 971 374 178-203 969 463
Tuzemské granty a transfery32 185 34631 588 988-596 358
Zahraničné granty a transfery2 143 158 2951 939 785 190-203 373 105
Spolu14 276 805 96614 057 602 355-219 203 611
Príjmy podľa organizačnej klasifikáciePríjmy podľa organizačnej klasifikáciePríjmy podľa organizačnej klasifikácie

Príjmy podľa organizačnej klasifikácie


Prostredníctvom organizačnej klasifikácie sa identifikuje pôsobnosť a zodpovednosť kapitol štátneho rozpočtu za rozpočtové operácie.


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
záväzný
ukazovateľ
(v €)
Prostriedky
z rozpočtu EÚ (v €)
Upravený
záväzný
ukazovateľ
k 31. 12. 2016 (v €)
Upravené
prostriedky
z rozpočtu EÚ
k 31. 12. 2016 (v €)
Rozdiel
záväzný
ukazovateľ
(v €)
Rozdiel

(v €)
Generálna prokuratúra SR469 0000469 000000
Kancelária Národnej rady SR1 280 00001 280 000000
Kancelária prezidenta SR10 000010 000000
Kancelária Ústavného súdu SR20 000014 1000-5 9000
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR11 142 034743 022 58022 642 034298 645 57311 500 000-444 377 007
Ministerstvo financií SR41 144 27384 250 00466 639 87769 106 07325 495 604-15 143 931
Ministerstvo hospodárstva SR86 763 52069 466 31694 440 645161 620 8577 677 12592 154 541
Ministerstvo kultúry SR1 500 00001 334 5000-165 5000
Ministerstvo obrany SR9 640 00009 640 000000
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR15 386 083842 476 06815 386 083896 647 593054 171 525
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR15 957 000144 803 37715 957 000128 905 2010-15 898 176
Ministerstvo spravodlivosti SR19 490 000019 490 000000
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR5 496 000118 412 3243 031 32896 618 145-2 464 672-21 794 179
Ministerstvo vnútra SR101 622 90036 280 89649 822 9003 853 559-51 800 000-32 427 337
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR6 373 09202 003 0920-4 370 0000
Ministerstvo zdravotníctva SR34 470 52423 347 90833 874 1665 393 126-596 358-17 954 782
Ministerstvo životného prostredia SR7 161 20069 174 3607 161 200260 107 3480190 932 988
Najvyšší kontrolný úrad SR15 000015 000000
Najvyšší súd SR2 00002 000000
Národný bezpečnostný úrad35 000035 000000
Protimonopolný úrad SR000000
Protimonopolný úrad SR000000
Slovenská akadémia vied1 970 00002 070 0000100 0000
Slovenská informačná služba130 0000130 000000
Správa štátnych hmotných rezerv SR2 000 0000930 0000-1 070 0000
Štatistický úrad SR180 000096 9950-83 0050
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR195 0000147 2000-47 8000
Úrad jadrového dozoru SR8 680 00008 680 000000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR1 140 00001 140 000000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví1 037 00001 037 000000
Úrad pre verejné obstarávanie321 0000321 000000
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 961 94602 961 946000
Úrad vlády SR360 00011 924 462360 00018 887 71506 963 253
Všeobecná pokladničná správa000000
Spolu376 952 5722 143 158 295361 122 0661 939 785 190-15 830 506-203 373 105
Príjmy podľa zdrojov financovania

Príjmy podľa zdrojov financovania


Z dôvodu samostatného sledovania prostriedkov štátneho rozpočtu, prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a prijatých grantov a transferov na strane príjmov štátneho rozpočtu sa zaviedlo kódovanie týchto prostriedkov. Kódy zdrojov sú uvedené v Prílohe č. 1 Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2016
(v €)
z toho:
Zdroje
z predch. rokov
k 31. 12. 2016
(v €)
Rozdiel
(v €)
Prostriedky ŠR12 133 647 67112 117 817 1660-15 830 505
Prostriedky EÚ2 143 158 2951 939 785 1901 219 242 727-203 373 105
Spolu14 276 805 96614 057 602 3561 219 242 727-219 203 610
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie


Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Podľa hlavných kategórií a kategórií triedi:

  • Bežné výdavky - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
  • Kapitálové výdavky - obstarávanie kapitálových aktív, kapitálové transfery


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2016 (v €)
Rozdiel
(v €)
Bežné výdavky14 352 886 82313 590 636 660-762 250 163
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania1 621 890 5751 767 296 244145 405 669
Poistné a príspevok do poisťovní571 309 966629 017 62357 707 657
Tovary a služby1 815 234 2361 449 296 289-365 937 947
Bežné transfery10 344 182 0459 744 756 501-599 425 544
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom270 001270 0010
Kapitálové výdavky1 894 314 4142 055 632 665161 318 251
Obstarávanie kapitálových aktív573 364 354845 850 478272 486 124
Kapitálové transfery1 320 950 0601 209 782 187-111 167 873
Spolu16 247 201 23715 646 269 323-600 931 914
Výdavky podľa organizačnej klasifikácieVýdavky podľa organizačnej klasifikácie

Výdavky podľa organizačnej klasifikácie


Prostredníctvom organizačnej klasifikácie sa identifikuje pôsobnosť a zodpovednosť kapitol štátneho rozpočtu za rozpočtové operácie.


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2016 (v €)
Rozdiel
(v €)
Generálna prokuratúra SR83 121 00395 238 56412 117 561
Kancelária Národnej rady SR32 429 68539 666 1967 236 511
Kancelária prezidenta SR4 004 4724 371 211366 739
Kancelária Súdnej rady SR533 855717 873184 018
Kancelária Ústavného súdu SR4 287 5694 875 796588 227
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR2 040 734 4901 488 644 272-552 090 218
Ministerstvo financií SR424 922 229510 898 44785 976 218
Ministerstvo hospodárstva SR241 492 049425 572 808184 080 759
Ministerstvo kultúry SR202 899 553234 266 62731 367 074
Ministerstvo obrany SR880 574 394904 607 82924 033 435
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR1 064 046 622806 618 886-257 427 736
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR2 150 110 6462 176 956 57726 845 931
Ministerstvo spravodlivosti SR350 934 681386 662 56635 727 885
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR1 226 750 9451 149 103 356-77 647 589
Ministerstvo vnútra SR2 132 402 0132 460 537 708328 135 695
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR106 130 009184 396 72478 266 715
Ministerstvo zdravotníctva SR1 490 577 9771 520 764 99130 187 014
Ministerstvo životného prostredia SR137 178 981293 735 649156 556 668
Najvyšší kontrolný úrad SR8 556 8449 348 829791 985
Najvyšší súd SR9 267 44310 565 9491 298 506
Národný bezpečnostný úrad8 547 85113 154 5514 606 700
Protimonopolný úrad SR2 166 4432 780 536614 093
Slovenská akadémia vied60 000 00065 316 6465 316 646
Slovenská informačná služba44 159 24947 012 5562 853 307
Správa štátnych hmotných rezerv SR9 694 25610 679 155984 899
Štatistický úrad SR20 180 40721 722 1621 541 755
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR18 569 90316 273 518-2 296 385
Úrad jadrového dozoru SR8 779 7228 694 657-85 065
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu011 166 98111 166 981
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR3 848 4664 405 760557 294
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví5 043 1275 046 3903 263
Úrad pre verejné obstarávanie7 140 6878 680 2791 539 592
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 913 4983 032 453118 955
Úrad vlády SR37 637 98971 807 71134 169 722
Všeobecná pokladničná správa3 427 564 1792 648 945 111-778 619 068
Spolu16 247 201 23715 646 269 324-600 931 913
Výdavky podľa zdrojov financovania

Výdavky podľa zdrojov financovania


Podobne ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov sa sleduje cerpanie podla jednotlivých kódov zdrojov. Uvedené kódovanie slúži na rozlíšenie toho, ci výdavky štátneho rozpoctu boli hradené z prostriedkov Slovenskej republiky, Európskej únie, z prostriedkov štátneho rozpoctu urcených na financovanie spolocných programov SR a EÚ (prostriedky na spolufinancovanie) alebo mimorozpoctových zdrojov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2016
(v €)
z toho:
Zdroje
z predch. rokov
k 31. 12. 2016
(v €)
Rozdiel
(v €)
Prostriedky ŠR13 704 767 14613 609 857 626514 264 686-94 909 520
Prostriedky EÚ2 143 158 2951 753 200 3371 193 093 207-389 957 958
Prostriedky spolufinancovania zo ŠR398 821 324276 431 411181 798 463-122 389 913
Ostatné prostriedky454 4726 779 9516 655 2406 325 479
Spolu16 247 201 23715 646 269 3251 895 811 596-600 931 912
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie


Funkčná klasifikácia vychádza z medzinárodného štandardu COFOG (Classification of the Functions of Govenment) a je určená na štatistické účely.


Táto klasifikácia umožňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu a slúži na medzinárodné porovnania. Funkčnú klasifikáciu ustanovuje Vyhláška Štatistického úradu SR.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2016 (v €)
Rozdiel
(v €)
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY3 513 545 6293 290 114 355-223 431 274
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy1 917 100 4801 654 761 974-262 338 506
Zahraničná ekonomická pomoc33 731 80541 311 2367 579 431
Všeobecné služby68 417 98290 140 68721 722 705
Základný výskum289 154 190290 405 7641 251 574
Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb3 184 11313 733 11610 549 003
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované11 079 7308 878 062-2 201 668
Transakcie verejného dlhu1 190 877 3291 190 877 3290
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy06 1876 187
OBRANA780 215 672800 367 47620 151 804
Vojenská obrana730 354 212763 366 85333 012 641
Civilná ochrana1 264 4982 021 958757 460
Zahraničná vojenská pomoc33 252 75919 493 215-13 759 544
Výskum a vývoj v oblasti obrany2 327 5062 722 737395 231
Obrana inde neklasifikovaná13 016 69712 762 713-253 984
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ1 518 716 9301 794 055 071275 338 141
Policajné služby686 634 023796 090 186109 456 163
Ochrana pred požiarmi95 842 754129 780 91233 938 158
Súdy209 126 527207 370 692-1 755 835
Väzenstvo140 915 019158 264 29417 349 275
Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti50 0000-50 000
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované386 148 607502 548 987116 400 380
EKONOMICKÁ OBLASŤ3 600 147 6592 852 443 557-747 704 102
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť753 372 409643 959 097-109 413 312
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo899 248 968741 610 842-157 638 126
Palivá a energia19 817 20634 458 58514 641 379
Ťažba, výroba a výstavba10 316 33510 174 665-141 670
Doprava1 843 224 3711 310 418 916-532 805 455
Komunikácia17 243 32917 249 3886 059
Iné odvetvia30 641 11159 218 29028 577 179
Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti9 077 3449 251 440174 096
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná17 206 58626 102 3358 895 749
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA202 935 408328 491 887125 556 479
Nakladanie s odpadmi71 268 30098 234 99026 966 690
Nakladanie s odpadovými vodami64 780 892145 338 26680 557 374
Znižovanie znečisťovania18 664 72341 189 23422 524 511
Ochrana prírody a krajiny12 669 65710 575 969-2 093 688
Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia597 364597 3640
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná34 954 47232 556 064-2 398 408
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ166 781 050185 916 05519 135 005
Rozvoj bývania160 452 941116 206 791-44 246 150
Rozvoj obcí5 708 47468 763 49163 055 017
Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti07 0807 080
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované619 635938 693319 058
ZDRAVOTNÍCTVO114 094 552134 553 20020 458 648
Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia01717
Ambulantná zdravotná starostlivosť29 40219 117-10 285
Ústavná zdravotná starostlivost9 455 00037 114 56027 659 560
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia30 793 76632 129 6581 335 892
Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva0381 034381 034
Zdravotníctvo inde neklasifikované73 816 38464 908 815-8 907 569
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO296 801 809335 153 32438 351 515
Rekreačné a športové služby58 366 41859 036 752670 334
Kultúrne služby123 709 313151 746 17728 036 864
Vysielacie a vydavateľské služby33 413 47335 776 8312 363 358
Náboženské a iné spoločenské služby68 615 68575 461 6326 845 947
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva1 496 570493 153-1 003 417
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované11 200 35012 638 7791 438 429
VZDELÁVANIE1 977 821 2871 992 691 72214 870 435
Predprimárne a primárne vzdelávanie76 173 92468 622 101-7 551 823
Sekundárne vzdelávanie477 296 929480 895 3073 598 378
Terciárne vzdelávanie294 769 452310 113 89415 344 442
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne29 316 68810 340 890-18 975 798
Vedľajšie služby v školstve105 710 48169 744 364-35 966 117
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania3 169 8028 080 0034 910 201
Vzdelávanie inde neklasifikované991 384 0111 044 895 16353 511 152
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE4 076 141 2413 932 482 678-143 658 563
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie238 932 815228 835 520-10 097 295
Staroba969 627 580848 269 349-121 358 231
Pozostalí3 935 9203 969 82933 909
Rodina a deti809 419 401807 765 792-1 653 609
Nezamestnanosť22 647 05924 116 6581 469 599
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi280 807 618215 890 440-64 917 178
Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia515 777515 7770
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované1 750 255 0711 803 119 31452 864 243
Spolu16 247 201 23715 646 269 325-600 931 912
Štátne finančné aktíva

Štátne finančné aktíva


Štátne finančné aktíva sú peňažné prostriedky štátu vytvorené z výsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov, peňažné prostriedky štátu zo splácania istín poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek.


Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu vzniknuté z prijatých úverov vlády, z vydaných štátnych cenných papierov.


Evidenciu, analýzu, účtovanie, riadenie, nakladanie a kontrolu, t.j. správu štátnych finančných aktív a pasív vykonáva hlavne Ministerstvo financií SR.


Finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami nie sú súčasťou príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Z hľadiska finančného objemu medzi najdôležitejšie príjmové operácie štátnych finančných aktív tvoria transakcie z Fondu národného majetku.


Schválený
(v €)
1. Príjmy - zvýšenie ŠFA224 823 600
1.1. dividendy z FNM SR47 300
1.2. osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií113 806 000
1.3. osobitný odvod z podnikania v regul. odvetv.76 447 000
1.4. splátka NFV ŽS Cargo Slovakia, a. s.19 500 000
1.5. príjmy zo splátok úver. a pôžič. - NFV (FO)15 023 300
1.6. príjem z predaja ubyt. kapacít zahr. investorov Čierna voda - Kia/Hyundai - MH SR (FO)0
1.7. predaj aktív štátu (R=FO / OS=KT)0
1.8. splátka NFV VHV, š. p. - kapitálový transfer0
1.9. prevod peň. prostr. zo zost. zruš. vkl. na doruč.0
1.10. prijaté splátky vl. úv. a vl. pohľ. zo zahr. (FO)0
1.11. vyplatenie divid. MF SR z MBHS Moskva0
1.12. MMF vyplatil SR divid. z dodat.výnosu z predaja zlata (FO)0
2. Výdavky - zníženie ŠFA12 127 300
2.1. prevod prostr. z dividend od FNM SR do ŠR47 300
2.2. poskyt. úver. a pôž., účasť v medz. org.4 080 000
2.2.1. doplnenie zdrojov IDA a príspevok k financovaniu MDRI (KT)80 000
2.2.2. ostatné (FO)4 000 000
2.3. NFV pre mesto Košice (FO)8 000 000
2.4. vklad do ZI Nemocnice Sv. Michala, a. s.0
2.5. vklad do ZI Letisko Bratislava (FO)0
2.6. Európsky mechanizmus pre stabilitu (FO)0
2.7. vklad do ZI MDVaRR Letisko Sliač (FO)0
2.8. Vyhradený materiál k infraštruktúre SR (uzn.vl.SR č.162/2013, bod B.2.) (FO)0
2.9. NFV Mesto Bratislava (FO) (uzn.vl.SR č.111/2014)0
2.10. MO SR - uzn.vl.SR č.364/20140
2.11. NFV pre EOSA (FO)0
2.12. realizácia záruky MF SR voči SZRB, a.s. (odvodový úver)0
2.13. NFV pre obec Ľubotice (FO)0
2.14. vrátenie preplatku osob. odvod. v regul. odvetv.0
2.15. vklad do ZI - SEPS, a. s. (FO)0
2.16. vklad do ZI - Slovenská reštrukturalizačná spoločnosť (FO)0
2.15. NFV pre mesto Bratislava (FO)0
2.16. NFV pre mesto Prievidza (FO)0
Saldo rozpočtových operácií212 696 300
Vylúčenie finančných operácií-3 023 300
vylúčenie príjmových FO-15 023 300
vylúčenie výdavkových FO12 000 000
Ostatné úpravy0
Saldo rozpočtových operácií bez FO (vplyv na RVS v metodike ESA 2010)209 673 000
Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.