Rozpočet verejnej správy


Rozpočet verejnej správy je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu. Rozpočtom verejnej správy sa prerozdeľujú verejné prostriedky na zabezpečenie financovania funkcií štátu. Zostavuje sa každoročne najmenej na 3 rozpočtové roky. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet verejnej správy tvoria: štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok a na nasledujúce dva rozpočtové roky, pričom záväzný je len rozpočet na príslušný rozpočtový rok.


Subjektmi verejnej správy sú právnické osoby zapísané v registri organizácii vedenom Štatistickým úradom SR a zaradené vo verejnej správe a súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu a to:

  • V ústrednej správe
  • Územnej samospráve
  • Vo fondoch sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Rozpočtovanie príjmov a výdavkov

Rozpočtovanie príjmov a výdavkov


Schválený
(v mil. €)
Príjmy verejnej správy28 474,4
Príjmy verejnej správy (v % na HDP)36,5 %
Výdavky verejnej správy30 414,5
Výdavky verejnej správy (v % na HDP)39,0 %
Schodok verejnej správy-1 940,1
Schodok verejnej správy (v % na HDP)-2,5 %
Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.