Rozpočet v číslach


Na týchto stránkach je graficky a číselne zobrazený rozpočet verejnej správy členený podľa subjektov verejnej správy.Rozpočet verejnej správy=Štátny rozpočet+Rozpočty ostatných subjektov VS


Rozpočtová klasifikácia


V rozpočte verejnej správy sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia. Rozpočtová klasifikácia obsahuje označenie druhu verejného rozpočtu a obsah rozpočtovej klasifikácie.


Organizačná klasifikácia

Organizačná klasifikácia


Umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa subjektov verejnej správy v rozpočte verejnej správy a podľa kapitol v štátnom rozpočte. Nájdete ju v opatrení MF.
Funkčná klasifikácia

Funkčná klasifikácia


Podstata rozpočtu sa prejavuje predovšetkým v jeho funkciách, ktoré postupne vyplynuli z povahy úloh, ktoré mal subjekt verejnej správy riešiť, a z okolností, za ktoré vstupoval do ekonomiky. Používa sa v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z.z.
Ekonomická klasifikácia

Ekonomická klasifikácia


Triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu. Nájdete ju v opatrení MF.
Zdroje financovania

Zdroje financovania


Verejné financie sa rozpočtujú aj podľa zdroju financovania. Triedia príjmy a výdavky, z ktorých boli finančné prostriedky prijaté. Nájdete ich v príručke na zostavenie rozpočtu.


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.