Návrh implementácie offline kontrolného mechanizmu

V súčasnosti (cca od roku 1993) sú prostredníctvom DataCentra spracovávané finančné a účtovné výkazy subjektov samosprávy (obcí, miest a ich rozpočtových, príspevkových a neziskových organizácií) za účelom hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy na štvrťročnej, niektoré na ročnej báze. Pre zber a spracovanie štruktúrovaných dát z výkazov sa používajú dve inštancie aplikácie AZUV. Jedna inštancia aplikácie slúži na zber a spracovanie finančných výkazov, súvahy a výkazu ziskov a strát. Druhá inštancia aplikácia slúži na zber poznámok individuálnej účtovnej závierky, všetkých výkazov konsolidovanej účtovnej závierky a zberu formuláru vzájomných vzťahov.

Systém AZUV bude nahradený Rozpočtovým informačným systémom pre samosprávu (RIS.SAM), ktorého funkčnosť bude rozšírená o zber a predkladanie daných údajov. Táto zmena bude realizovaná na základe príslušnosti údajov k roku 2015. Tzn., že predkladanie výkazov za rok 2014 bude dokončené prostredníctvom systému AZUV a prvý kvartálny zber za rok 2015 už bude realizovaný prostredníctvom RIS.SAM.

Aktuálne využitie systému AZUV pre offline kontrolu výkazov pozná dva spôsoby:

  • nahratie výkazu do AZUV a spustenie funkcie kontrol,
  • spustenie systému AZUV priamo z ekonomického informačného systému.

Práve vzhľadom na druhý spôsob využitia systému AZUV Vás chceme požiadať a zhodnotenie realizovateľnosti nášho návrhu a vyjadrenie pripomienok k nemu touto cestou. Podľa nám známych informácií sú ekonomické informačné systémy postavené pre platformu Windows. Prosím, vyjadrite sa aj k správnosti tohto predpokladu.

Knižnica a jej popis na integrovanie offline kontrolných mechanizmov do EKISov:


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.