Ako vyzerá rozpočet?Využitie verejných výdavkovRozhodovanie o rozpočtePrehľad výdavkov verejnej správyKalkulačka ESA 2010

Ako vyzerá rozpočet?


Rozpočet je základným nástrojom finančnej politiky štátu. Zjednodušene povedané, je to plán, ktorý vyjadruje ako vláda míňa peniaze občanov. Informuje o tom ako vláda rozdeľuje finančné prostriedky, teda koľko dáva na obranu, dôchodky, zdravotníctvo, školstvo a iné funkcie štátu. Rozpočet tiež informuje o tom, či vláda svoje aktivity financuje z daní, poplatkov, cla alebo si požičiava.

Každý rozpočet pozostáva z príjmov, výdavkov a salda, teda rozdielu medzi príjmami a výdavkami.
Zoberme si ako príklad štruktúru štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet tvoria najmä:

 • príjmy štátneho rozpočtu organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolami sú jednotlivé ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy. Príjmami štátneho rozpočtu sú najmä dane od právnických osôb a fyzických osôb, prostriedky Európskej únie, príjmy kapitol, výnosy z majetkových účastí štátu a ďalšie.
 • výdavky štátneho rozpočtu na vykonávanie aktivít nevyhnutných na plnenie zámerov a cieľov programov vlády v členení podľa kapitol. Sú to najmä výdavky štátnych rozpočtových organizácií a príspevky štátnym príspevkovým organizáciám, výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, odvody Európskej únii, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy samospráve, úroky a poplatky spojené so správou schodku štátneho rozpočtu a štátneho dlhu a ďalšie.
 • prebytok štátneho rozpočtu alebo schodok štátneho rozpočtu, ak príjmy a výdavky nie sú vyrovnané.

Rozpočtová klasifikácia umožňuje sprehľadniť zložitú štruktúru príjmov a výdavkov rozpočtu tak, aby bolo možné zaznamenať nielen koľko do rozpočtu prišlo a z neho odišlo, ale aj kto, komu a za čo platí. Umožňuje to členenie príjmov a výdavkov rozpočtu podľa:

 • subjektov, ktoré prijímajú finančné prostriedky a podľa subjektov, ktoré prostriedky míňajú (napríklad sociálna poisťovňa míňa prostriedky, ktoré boli prijaté všeobecnou pokladničnou správou),
 • funkcií, na čo boli prostriedky minuté (napríklad na zdravotníctvo, vzdelávanie alebo sociálne zabezpečenie),
 • zdrojov financovania, odkiaľ boli prostriedky prijaté (napríklad z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu),
 • ekonomického členenia - určuje ekonomické triedenie zvlášť pri príjmoch a zvlášť pri výdavkoch (napríklad daňové alebo nedaňové príjmy, kapitálové alebo bežné výdavky).

Príjmy a výdavky môžeme však ešte klasifikovať:

 • podľa druhu - označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy, napr. štátny rozpočet, rozpočet obce, rozpočet vysokej školy;
 • podľa programu - teda na aký program, podprogram, projekt a prvok sú peniaze určené,
 • podľa investičnej akcie - rozširuje roztriedenie podľa programov, nie je povinná.

Všetky tieto členenia môžeme zovšeobecniť na klasifikácie.

Pri príjmoch má rozpočtová položka určený subjekt teda organizačnú klasifikáciu, zdroj financovania teda zdrojovú klasifikáciu, ekonomické členenie teda ekonomickú klasifikáciu, druh teda druhovú klasifikáciu.
Pri výdavkoch má rozpočtová položka naviac ešte funkciu teda funkčnú klasifikáciu, program z programovej štruktúry, prípadne investičnú akciu.

Klasifikácia výdavkov zohráva významnú úlohu vo všetkých fázach rozpočtového procesu, resp. celého procesu formulácie politík, vrátane rozhodovania o alokáciách na jednotlivé sektory ekonomiky, analýzy rozpočtu, merania výsledkov a každodennej administrácii rozpočtu. Všetky klasifikácie sú rovnocenné a rovnako dôležité, pretože klasifikácia predstavuje iný pohľad na ten istý rozpočet. Využitie jednotlivých rozpočtových klasifikácií je rôznorodé a závisí predovšetkým od cieľa, ktorý chceme dosiahnuť.

Na Slovensku definuje rozpočtovú klasifikáciu Ministerstvo financií prostredníctvom opatrenia.

Rozpočet verejnej správy je zostavený okrem vyššie spomínaných tzv. národných klasifikácií v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu (Európsky systém národných účtov, angl. skratka ESA). V septembri 2014 nadobudla účinnosť nová metodika ESA 2010, ktorá nahradila metodiku ESA 95. Z tohto dôvodu od roku 2015 sú rozpočty verejnej správy zostavené podľa novej metodiky ESA 2010. Aplikácia novej metodiky spôsobila zmeny vo vykazovaní niektorých príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy a aj preradenie niektorých subjektov, ktoré boli doteraz mimo okruhu verejných financií, do sektora verejnej správy.
Všetky organizácie verejnej správy hospodária s finančnými prostriedkami, ktoré sú súčasťou verejných financií a zostavujú svoj rozpočet. Rozpočet verejnej správy tvoria rozpočty subjektov verejnej správy, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií a zaradené v sektore verejnej správy, ktorý vedie Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s metodikou ESA 2010. Sektor verejnej správy tvoria tieto subsektory:

 • ústredná správa,
 • územná samospráva,
 • fondy sociálneho a zdravotného poistenia.

Ústrednú správu tvoria:

 • štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené ústrednou vládou,
 • štátne účelové fondy,
 • Fond národného majetku Slovenskej republiky,
 • Slovenský pozemkový fond,
 • verejné vysoké školy,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • Ústav pamäti národa,
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,
 • Slovenská konsolidačná, a. s.,
 • Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,
 • Tlačová agentúra slovenskej republiky,
 • Audiovizuálny fond,
 • Rozhlas a televízia Slovenska,
 • Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
 • Železnice Slovenskej republiky,
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
 • Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov,
 • Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
 • ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií a zaradené v sektore verejnej správy.

Územnú samosprávu tvoria:

 • obce,
 • dopravné podniky,
 • vyššie územné celky,
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené územnou samosprávou.

Fondy sociálneho a zdravotného poistenia tvoria:

 • Sociálna poisťovňa,
 • zdroje verejného zdravotného poistenia.

Okrem toho je Slovensko ako člen Európskej únie finančnými tokmi prepojené aj s rozpočtom EÚ, ktorý sa považuje za nadnárodný rozpočet. Príjmy rozpočtu EÚ sa získavajú z príspevkov jednotlivých členských štátov a používajú sa na financovanie prioritných politík EÚ, napr. výdavky na regionálny rozvoj, vedu a techniku, poľnohospodárstvo, atď.


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.