news.png

Pridaný schválený rozpočet 2016


Štátny rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky štátu sa zostavuje na tri rozpočtové roky. Prvý z nich je ukotvený v zákone o štátnom rozpočte.

Ministerstvo financií SR vypracúva návrh rozpočtu verejnej správy v súčinnosti so subjektmi tvoriacimi jednotlivé súčasti sektora verejnej správy.

V rámci návrhu rozpočtu verejnej správy vypracúva návrh štátneho rozpočtu a návrh súhrnu rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy.

Návrh rozpočtu verejnej správy predloží Ministerstvo financií SR vláde, ktorá ho po prerokovaní predkladá Národnej rade SR.

Národná rada SR prerokuje a schváli vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zoberie na vedomie návrh rozpočtu verejnej správy na trojročné obdobie.

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016 bol schválený 20. novembra 2015 Národnou radou SR. Stránka bola aktualizovaná podľa schváleného štátneho rozpočtu pre rok 2016, výhľadové roky 2017 a 2018.


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.